Politica de confidențialitate

Acest site colectează unele date personale de la utilizatorii săi. Acest document poate fi tipărit folosind comanda de imprimare prezentă în setările oricărui browser.

Operator de date

Studio Naturalistico Hyla s.r.l. – Via Baroncino, 11 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – Perugia

E-mail de contact al operatorului: info@studionaturalisticohyla.it

Tipuri de date colectate

Printre datele personale colectate de această aplicație, fie independent, fie prin terți, se numără: Date de utilizare.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei aplicații. Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii. Dacă utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca aplicația să nu furnizeze acest serviciu. În cazurile în care aplicația indică unele date ca fiind opționale, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării acestuia. Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele obligatorii sunt încurajați să contacteze operatorul. Orice utilizare a cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către această aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza serviciul solicitat de utilizator, în plus față de alte scopuri descrise în acest document și în politica de cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin această aplicație și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le disemina, degrevând operatorul de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Prelucrarea se realizează folosind instrumente informatice și/sau telematice, cu metode organizatorice și cu logicistică strict legată de scopurile indicate. Pe lângă operatorul de date, în unele cazuri, alți subiecți implicați în organizarea acestei aplicații (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curieri poștali, hosting provider-i, companii IT, agenții de comunicare) pot avea acces la date, și pot fi desemnați, daca este cazul, ca procesori de date de catre operatorul de date. Lista actualizată a managerilor poate fi oricând solicitată de la operatorul de date.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal referitoare la utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, operatorul de date poate fi autorizat să prelucreze date cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau pe una dintre bazele legale specificate mai jos, atât timp cât utilizatorul nu se opune unei astfel de prelucrări. Totuși, acest lucru nu este aplicabil dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia i se supune operatorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice încredințate operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului de date sau al terților.

În orice caz, este întotdeauna posibil să i se solicite operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și în special să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este prevăzută de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați operatorul. Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau formată din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și cu privire la securitatea măsurilor adoptate de operatorul de date pentru protejarea datelor. Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc prin examinarea secțiunii din acest document referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la operatorul de date ale cărui date de contact sunt furnizate în secțiunea dedicată.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele sunt prelucrate și stocate cât timp este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între operator și utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului de date vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de operator în secțiunile relevante ale acestui document sau poate contacta operatorul.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, operatorul de date poate păstra datele personale mai mult timp până la revocarea acestui consimțământ. În plus, operatorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordin al unei autorități. La sfârșitul perioadei de stocare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopul prelucrarii datelor colectate

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite operatorului să furnizeze serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor sau acțiunilor executive, să protejeze drepturi și interese (ale utilizatorilor sau ale terților), să identifice orice activități rău intenționate sau frauduloase, precum și în următoarele scopuri: Afișarea conținutului de pe platforme externe.

Pentru a obține informații detaliate despre scopurile prelucrării și despre datele cu caracter personal prelucrate pentru fiecare scop, utilizatorul se poate referi la secțiunea „Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano.

 • Font Awesome (Fonticons, Inc. ) Font Awesome este un serviciu de vizualizare a stilurilor de font gestionat de Fonticons, Inc. care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale. Date personale prelucrate: Date de utilizare. Locul procesării: Statele Unite ale Americii – Politica de confidențialitate.
 • • Google Fonts (Google Ireland Limited) Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului fonturilor gestionat de Google Ireland Limited care permite acestei aplicații să integreze un astfel de conținut în paginile sale. Date personale prelucrate: Date de utilizare; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului. Locul prelucrarii: Irlanda – Politica de confidențialitate.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi referitoare la datele prelucrate de operatorul de date.

În special, utilizatorul are dreptul:

 • să-și retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal exprimat anterior.
 • să se opună prelucrării datelor. Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii cu privire la dreptul la opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
 • să acceseze datele sale personale. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date asupra anumitor aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a acestora.
 • să verifice și să solicite rectificare. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • să obţină limitarea prelucrării. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor sale. În acest caz, operatorul de date nu va prelucra datele în alt scop decât stocarea lor.
 • să obțină anularea sau ștergerea datelor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita anularea datelor sale de către operator.
 • să primească datele sau să le transfere altui proprietar. Utilizatorul are dreptul de a primi datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat și, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, de a obține transferul liber al acestora către un alt proprietar. Această prevedere este aplicabilă atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, pe un contract la care utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
 • să depună o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate acționa în justiție operatorul de date.

Detalii privind dreptul la opoziție

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice conferite operatorului sau pentru a urmări un interes legitim al acestuia, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru exercitarea drepturilor utilizatorului, utilizatorii pot adresa o solicitare folosind datele de contact ale operatorului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse în mod gratuit și procesate de către operatorul de date cât mai curând posibil, în termen de cel mult o lună.

Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Apărarea în instanță

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate de către operator în instanță sau în fazele pregătitoare, pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestei aplicații sau a serviciilor conexe de către utilizator. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că operatorul poate fi obligat să dezvăluie datele cu caracter personal din ordinul autorităților publice.

Informații specifice

La cererea utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la anumite servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnal de sistem și întreținere

Pentru nevoi legate de operare și întreținere, această aplicație și orice alte servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnalele de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică de confidențialitate

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la operatorul de date folosind datele de contact.

Răspuns la solicitările “Do Not Track”

Această aplicație nu acceptă solicitări de tipul “Do Not Track” (nu urmări). Pentru a afla dacă serviciile părților terțe folosite suportă aceste solicitări, utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe această aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul uneia dintre datele de contact pe care le are. Vă rugăm deci să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în josul paginii. Dacă modificările afectează prelucrările de date al căror temei legal este consimțământul, operatorul de date va solicita din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.

Date cu caracter personal (sau date)

Orice informație care, direct sau indirect, în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă constituie date cu caracter personal.

Date de utilizare

Acestea sunt informații colectate automat prin această aplicație (inclusiv din aplicații terțe integrate în această aplicație), inclusiv: adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorul care se conectează la această aplicație, adrese URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda folosită pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul aplicației, cu referire în special la succesiunea paginilor consultate, parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana interesată.

Persoana interesată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau procesor)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date, conform prezentei politici de confidențialitate.

Operator de date (sau operator)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aplicație

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul oferit de această aplicație așa cum este definit în termeni relativi (dacă sunt disponibili) de pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document este destinată a fi extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se referă numai la această aplicație.

ro_RO