Partnerzy

Studio Naturalistico Hyla

Studio Naturalistico Hyla, zostało założone w 2004 roku przez jednego ze swoich obecnych członków. Przez lata współpracowało ze specjalistami, aż do przekształcenia w spółkę i osiągnięcia obecnego składu osobowego. Studio tworzy trzech członków oraz kilku współpracowników i konsultantów.

Powstanie Uniwersytetu, dostęp do stypendiów naukowych oraz możliwość ukończenia doktoratów pozwoliły zespołowi na zwiększenie doświadczenia w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu Stowarzyszenie pracuje w obrębie kilku obszarów zawodowych.

Studio Naturalistico Hyla od początku swojego istnienia działa w obszarze edukacji, komunikacji i upowszechniania wiedzy o środowisku. Przez lata prowadziło liczne projekty ze szkołami, w tym w ramach programu LIFE (Save the Flyers, WOLFALPS, SUN LIFE) i nawiązało współpracę ze specjalistami z terenu całego kraju.

Od 2013 roku Studio Naturalistico Hyla dołączyło do sieci IN.F.E.A regionu Umbria (Włochy) jako Centrum Edukacji Ekologicznej C.R.I.D.E.A. (Regionalne Centrum Informacji, Dokumentacji i Edukacji Ekologicznej). Studio Naturalistico Hyla jest częścią Hyla Group, wraz z Agri Hyla Agricultural Company, którego celem jest pogodzenie działalności rolniczej z funkcjonowaniem naturalnych ekosystemów, oraz Hyla Nature Experience Association, który opracowuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o kontakt z przyrodą.

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki powstał w 1945 roku i jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Od dziesięcioleci jest jedną z największych i najpopularniejszych polskich uczelni, wielokrotnie plasując się w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju. Na 12 wydziałach Uczelni prowadzonych jest 95 kierunków i 158 specjalności w języku polskim i 21 kierunków w języku angielskim. Ponadto Uczelnia oferuje kilka programów doktoranckich i ponad 50 programów studiów podyplomowych. Obecnie na Uniwersytecie Łódzkim kształci się około 28000 studentów wszystkich stopni, w tym 3000 z zagranicy. W tej prawdziwie międzynarodowej atmosferze każdy może doświadczyć różnorodności kulturowej zarówno miasta, jak i instytucji. Zainteresowanie studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim wynika nie tylko z wysokiej jakością nauczania, ale także z nowoczesnych programów studiów, dostosowanych do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Uczelnia traktuje współpracę międzynarodową jako sposób na rozwój i kontynuację tradycji miasta. Nasza instytucja regularnie gości zaproszonych prelegentów, uznanych polityków, biznesmenów i przedstawicieli kultury z Polski i zagranicy, a także aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

W ramach umów o współpracy bezpośredniej szkoła współpracuje z 270 instytucjami partnerskimi z całego świata. W ramach programu Erasmus+ Uczelnia podpisała dotychczas 700 umów z 400 instytucjami partnerskimi. W wyniku współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi, takimi jak: Université Jean Moulin Lyon 3, Université Franҫois – Rabelais (Tours), Westfälische Wilhelms – Universität Münster, University of Maryland, University of Regensburg oraz Centria University of Applied Sciences (Kokkola, Finlandia) studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą ukończyć studia z dyplomami obu jednostek. Każdego roku około 400 studentów wyjeżdża za granicę w ramach wymiany studenckiej (większość z nich otrzymuje stypendium). Z drugiej strony, UŁ przyjmuje rocznie ponad 1000 studentów z zagranicy.

Uniwersytet Piteşti

Uniwersytet Piteşti (UPIT) jest publiczną instytucją szkolnictwa wyższego, członkiem krajowego systemu szkolnictwa wyższego w Rumunii od 1962 roku. Jego misją jest stworzenie nowoczesnej, dynamicznej instytucji szkolnictwa wyższego i jednostki naukowej, opartej o wyniki, konkurencyjność oraz jakość. Jest to Uczelnia, która aktywnie angażuje się i integruje ze społecznością lokalną, regionalną i krajową, a także z jednostkami w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet składa się z 6 wydziałów prowadzących 147 programów studiów (z czego 64 programy to studia licencjackie, a 83 to studia magisterskie), 8 szkół doktorskich i 10 kierunków doktoranckich kształcących około 9500 studentów.

Jesteśmy członkiem kilku znaczących, międzynarodowych organizacji zawodowych i akademickich, takich jak: EUA, L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Konferencja Rektorów Dunaju (DRC), The EfVET. Blisko współpracujemy z ponad 200 uniwersytetami w państwach członkowskich UE i krajach spoza UE, mając coraz większą liczbę partnerów na wszystkich kontynentach. Kooperujemy w ramach prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich, mobilnościach Erasmus+, projektach badawczo-rozwojowo-innowacyjnych oraz przy organizacji konferencji naukowych.

Wydział Pedagogiki, Nauk Społecznych i Psychologii (FSESSP) prowadzi działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, awansu zawodowego w ramach systemu nadawania stopni dydaktycznych oraz w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego dla nauczycieli w systemie edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim. Wydział Nauk o Edukacji prowadzi studia licencjackie: Pedagogika nauczania przedszkolnego i szkolnego oraz studia magisterskie: Zarządzanie oświatą, Doradztwo edukacyjne, Edukacja wczesnoszkolna.

FSESSP bierze udział w konkursach finansujących projekty na badania organizowane przez Krajową Uniwersytecką Radę Badawczą (CNCS). FSESSP posiada również Centrum Analizy i Rozwoju Pedagogicznego, którego celem jest wdrażanie technologii zarządzania w szkolnictwie wyższym oraz w jakości kształcenia. FSESSP posiada Biuro Doradztwa, którego celem jest pomoc w zakresie orientacji zawodowej dla przyszłych nauczycieli oraz doradztwo dla nauczycieli podczas ich ścieżki doskonalenia zawodowego.

Istituto Comprensivo Dalmazio Birago

Istituto Comprensivo „D. Birago” prowadzi szkoły na trzech poziomach: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, położone w gminach Passignano i Tuoro sul Trasimeno (Umbria, Włochy). Łącznie kształci prawie 800 uczniów.

Najważniejszymi celami oferty edukacyjnej są:

  • poprawa poziomu nauczania uczniów,
  • ich sukces edukacyjny,
  • związek edukacji z charakterystyką otoczenia.

Instytut przywiązuje dużą wagę do nauki języków obcych: w szczególności języka angielskiego, którego naukę prowadzi się od drugiej klasy przedszkola do trzeciej klasy gimnazjum; drugi język obcy (francuski) jest nauczany w trzech klasach szkoły średniej. Dla uczniów zagranicznych dostępne są specjalne kursy włoskiego jako drugiego języka. Ponadto istnieje wiele działań na rzecz integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczególną wagę przywiązuje się do kompetencji obywatelskich i dlatego we współpracy z Administracjami Miejskimi dwóch gmin, w których znajdują się szkoły Instytutu, została utworzona Rada Miejska Chłopców i Dziewcząt.

Ponadto w ostatnich latach Instytut pracował nad udoskonalaniem narzędzi cyfrowych dzięki wsparciu z Narodowego Planu Szkoły Cyfrowej. Klasy zostały wyposażone w tablety. Pozyskano środki na zapewnienie szkołom innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Wszystkie szkoły Instytutu uczestniczą w projektach, których głównym celem jest uświadamianie młodemu pokoleniu szacunku dla środowiska. Młodsi uczniowie od lat angażują się w utrzymanie niewielkich ogrodów edukacyjnych na terenach przyszkolnych, które wykorzystywane są do eksperymentów i które cieszą się dużą sympatią ze strony uczniów.

Dzięki takiemu podejściu Instytut buduje prawidłowe relacje pomiędzy społecznością a otoczeniem oraz wzmacniania lokalne zasoby i tradycję, w przekonaniu, że współzależność zjawisk globalnych, środowiskowych i społecznych wymaga świadomych i prawidłowych zachowań.

Szkoła Alexandru Davila

Szkoła „Alexandru Davila” z Pitesti w Rumunii jest jedną z 20 szkół publicznych z miasta Pitesti (stolicy naszego powiatu, Arges), będącą jedną ze szkół o znacznej liczbie uczniów. Mamy 1130 uczniów w wieku od 6 do 14 lat (szkoła podstawowa 600 dzieci i 530 gimnazjum - uczniowie z różnych grup społecznych).

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do rozległej zielonej przestrzeni z dużą różnorodnością roślin. Miejsce to służy do nauki podczas zajęć przyrodniczych.

Naszym celem jest nauczenie naszych uczniów szacunku do kultury innych, bycia kreatywnym, niezależnym, wolnym w sposobie myślenia, ideach, przekonaniach, a także umiejętności pracy w zespole. Chcemy rozwijać różnego rodzaju umiejętności komunikacyjne naszych dzieci, stymulować pomysłowość naszych dzieci, a także wspierać naukę języka angielskiego.

Wszyscy członkowie zespołu wybrani do udziału w projekcie prowadzą zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej. Uczestniczą w programach kształcenia ustawicznego nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, organizują konferencje i seminaria na temat edukacji podstawowej oraz są zaangażowani w ogólnokrajowe działania na rzecz reformy przedszkoli i szkolnictwa podstawowego.

Nasza szkoła w ostatnich latach była zaangażowana w międzynarodowe programy, takie jak:

  • „Zdrowy umysł w zdrowym ciele” (2011-2013). projekt finansowany przez rząd norweski w ramach Norweskiego Programu Współpracy na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zrównoważonego Rozwoju w Rumunii i współfinansowany przez rumuńskie Ministerstwo Zdrowia.
  • GHOSN - Globalna sieć szkół zdrowia i wychowania fizycznego (2013-2015). Celem jest promowanie interaktywnych rozwiązań opartych na technologii stymulujących zdrowe zachowania i aktywny styl życia wśród dzieci poprzez tworzenie partnerstwa między szkołami, społecznościami i uniwersytetami.
  • Badanie HopSports On-Line Streaming (OLS) Brain Breaks (BB) - projekt naukowo-badawczy.
  • Program Szkoła i Klasa. Ten bezpłatny program łączy nauczycieli i ich klasy z różnych krajów poprzez wymiany i projekty korespondencyjne, dzięki czemu mogą budować przyjaźnie i promować zrozumienie kulturowe i świadomość globalną.
  • CLIL dla dzieci-C4C. Celem projektu C4C Erasmus jest wsparcie nauczycieli szkół podstawowych kompleksowym programem szkoleniowym w zakresie nauczania CLIL.
pl_PL